แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

content="Word.Document">

แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
ก. การทำให้มีขนาดเล็ก
ข. การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร
ค. การแปรสภาพของอาหาร
ง. การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง

2. อาหารประเภทแป้งถูกย่อยทางเคมีเป็นครั้งแรกที่อวัยวะในข้อใด
ก. ปาก
ข. หลอดอาหาร
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ลำไส้เล็ก

3. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ไขมัน
ง. ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด

4. น้ำย่อยอะไมเลสถูกผลิตจากแหล่งใด
ก. ปาก
ข. ต่อมน้ำลาย
ค. ตับ
ง. หลอดอาหาร

5. อาหารประเภทแป้งถูกย่อยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้สารในข้อใด
ก. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
ข. กรดอะมิโน
ค. กรดไขมัน
ง. น้ำตาลโมเลกุลคู่

6. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
ก. 1 คู่ สร้างสารเมือก
ข. 2 คู่ หล่อลื่นอาหาร
ค. 3 คู่ สร้างน้ำย่อย
ง. 4 คู่ รับรสอาหาร

7. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร
ก. สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร
ข. สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลำเลียง
ค. สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย
ง. สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต

8. เอนไซม์ในน้ำลายช่วยย่อยอาหารประเภทใด
ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. ไขมัน
ง. วิตามิน

9. เอนไซม์ในน้ำลายเราเรียกว่าอะไร

ก. เปปซิน
ข. เรนนิน
ค. ไทยาลิน
ง. ไลเปส

10. เอนไซม์อะไมเลสทำงานได้ดีในสภาวะใด
ก. เป็นกลาง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ข. เป็นกรด อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ค. เป็นเบส อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ง. เป็นกลาง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส


11. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล

ก. การเคี้ยว
ข. การสับอาหาร
ค. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
ง. ข้าวปนกับน้ำลาย

12. ส่วนของฟันที่เรามองเห็นในช่องปากคือส่วนใดของฟัน
ก. อีนาเมล
ข. ซีเมนตัม
ค. รากฟัน
ง. เนื้อฟัน

13. ฟันแท้ของคนมีตั้งแต่ 28 ถึง 32 ซี่ ฟันที่ทำให้จำนวนแตกต่างกันคือฟันในข้อใด
ก. canine
ข. molar
ค. premolar
ง. ถูกเฉเพาะข้อ ก กับข้อ ค

14. ข้อใดผิด
ก. น้ำลายมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 99.5%
ข. มีเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย
ค. สารเมือกในน้ำลายทำให้อาหารลื่น
ง. น้ำลายมีน้ำย่อยหลายชนิด

15. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
ก. แป้งเป็น เดกซ์ตริน
ข. เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส
ค. มอลโทสเป็นกลูโคส
ง. ไม่มีข้อถูก

16. การที่อาหารเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารได้โดยการบีบตัวเป็นช่วง ๆ เรียกว่าอะไร
ก. digestion
ข. peristalsis
ค. diaphagm
ง. oesophagus

17. ขบวนการในข้อ 6 เกิดขึ้นบริเวณใด
ก. หลอดอาหาร
ข. ลำไส้เล็ก
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

18. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
ก. cardiac
ข. pylorus
ค. fundus
ง. ilium

19. ของเหลวในข้อใดไม่ได้สร้างจากกระเพาะอาหาร

ก. เพปซิน
ข. เรนนิน
ค. ลิเพส
ง. เคซิน

20. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. ไขมัน
ง. อาหารทุกประเภท


21. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
ก. น้ำดีเป็นน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนสำหรับย่อยไขมัน
ข. สารอาหารชนิดแรกที่ถูกย่อทางเคมีคือคาร์โบไฮเดรต
ค. ในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีน
ง. ไพโลรัสคือส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหาร

22. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
ก. ดูโอดินัม
ข. ไอเลียม
ค. เจจูนัม
ง. ซีกัม

23. ลักษณะบริเวณที่มีวิลลัสมากที่สุด
ก. ดูโอดินัม
ข. ไอเลียม
ค. เจจูนัม
ง. ซีกัม

24. บริเวณที่เป็นทางเข้าของของเหลวจากตับและตับอ่อนคือบริเวณใด
ก. ดูโอดินัม
ข. ไอเลียม
ค. เจจูนัม
ง. ซีกัม

25. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับ
ก. สร้างน้ำย่อยไขมัน
ข. สร้างสารทำลายเม็ดเลือดตับอ่อน
ค. สร้างน้ำดีทำไปช่วยทำให้ไขมันแตกตัว
ง. สร้างไกลโคเจนจนการกลูโคส

26. ข้อใดไม่ใช่ของเหลวจากตับอ่อน
ก. อะไมเลส
ข. ไคโมทริปซิน
ค. คาร์บอกซิเพปทิเดส
ง. อะมิโนเพบทิเดส

27. ในลำไส้เล็กนั้นได้รับของเหลวจากที่ใดบ้าง
ก. ตับ ลำไส้ กระเพาะอาหาร
ข. ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
ค. ตับอ่อน ตับ กระเพาะอาหาร
ง. ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร

28. อาการท้องผูกเกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
ก. กระเพาะอาหาร
ข. ลำไส้เล็ก
ค. ลำไส้ใหญ่
ง. ทวารหนัก

29. อาหารประเภทไขมัน จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อใด
ก. เมื่อเป็นกรด คือกรดอะมิโน
ข. เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำดี
ค. เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นเบส
ง. เมื่ออยูในรูปของกรดไขมัน

30. การย่อยอาหารโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด
ก. ปาก
ข. หลอดอาหาร
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ลำไส้เล็ก

31. ในน้ำลายปริมาณธาตุใดสูงสุด
ก. Ca
ข. Na
ค. Cl
ง. P

32. หน้าที่ของลิ้นคือข้อใด
ก. รับรส
ข. ช่วยส่งอาหารไปยังหลอดอาหาร
ค. คลุกเคล้ากับอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ

33. ฟันน้ำนมต่างกับฟันแท้กี่ซี่
ก. น้อยกว่า 4 ซี่
ข. น้อยกว่า 12 ซี่
ค. มากกว่า 10 ซี่
ง. มากกว่า 12 ซี่

34. การย่อยทางเคมีกับอาหารประเภทโปรตีนเกิดครั้งแรกที่ส่วนใด และโดยน้ำย่อยอะไร
ก. เกิดที่ปากน้ำย่อยคืออะไมเลส
ข. เกิดที่ปากน้ำย่อยคือทริปซิน
ค. เกิดที่ประเพาะอาหารน้ำย้อยคือเพปซิน
ง. เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กส่วนต้นน้ำย่อยคือเพปซิน

35. น้ำลายของคนที่ทำงานได้ดีมีสมบัติเป็นอะไร
ก. กรดอ่อน
ข. เบสอ่อน
ค. เป็นกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

36. สารอาหารที่มีการย่อยในปากคือข้อใด
ก. น้ำตาลกลูโคส
ข. เนื้อหมู
ค. น้ำมันพืช
ง. ข้าวสวย

37. การสำลักในขณะรับประทานอาหาร เกิดจากการบกพร่องในการทำงานของโครงสร้างใด
ก. เพดานอ่อน
ข. หลอดอาหาร
ค. ต่อมน้ำลาย
ง. ฝาปิดกล่องเสียง

38. ถ้าท่อน้ำดีเกิดการอุดตันสิ่งใดเกิดขึ้น
ก. ตับสร้างน้ำดีไม่ได้
ข. การย่อยไขมันเกิดได้ยาก
ค. ไขมันดูดซึมได้น้อย
ง. กรดไขมันมีขนาดใหญ่

39. ข้อใดไม่ช่หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
ก. ย่อยโปรตีน
ข. สร้างกรดไฮดดรคลอริก
ค. ทำให้โปรตีนในน้ำนมเป็นลิ่ม
ง. ทำให้ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง

40. ตับเป็นต่อมที่มีความสำคัญมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะว่า
ก. เป็นอวัยวะเก็บสะสมอาหาร
ข. เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่
ค. เป็นอวัยวะที่เกิดเมทาโบลซึมของอาหารต่าง ๆ
ง. สร้างน้ำย่อยอาหาร